Αντιτρομοκρατική Νομοθεσία και Αρχή του Κράτους Δικαίου “1998”

Εκδότης: Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

Πρόκειται για διδακτορική διατριβή με την οποία επιχειρείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση του σύνθετου προβλήματος των περιορισμών που συνεπάγεται η εισαγωγή αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας στα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα.

Στο εισαγωγικό πρώτο τμήμα της εργασίας ο συγγραφέας διερευνά τους όρους της κοινωνικοπολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης της ελληνικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Προς την κατεύθυνση αυτή αναζητά τις ιδιάζουσες – σε σχέση με την ευρωπαϊκή τρομοκρατική πραγματικότητα – όψεις του τρομοκρατικού φαινομένου στη χώρα μας, στην ιδιαιτερότητα των οποίων αίρει τις καταβολές της η εισαγωγή μιας ειδικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας το πρώτον το 1978.

Το δεύτερο τμήμα, που αποτελεί τον κορμό της εργασίας, είναι διαρθρωμένο σε τρία μέρη στα οποία μελετώνται αντίστοιχα οι ποινικοδικαιϊκές, συνταγματικές και δικονομικές όψεις των συνεπειών που επιφέρει η εισαγωγή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό δεν τίθεται υπό κριτική διαπραγμάτευση η σκοπιμότητα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας εν γένει, αλλά αντίθετα εξετάζεται η συνταγματικότητα των επιμέρους διατάξεών της ενόψει ιδίως της συμβατότητας αυτών προς την αρχή του κράτους δικαίου ως θεσμικού άξονα του δημοκρατικού πολιτεύματος.